Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη προτείνοντας τις βέλτιστες κατασκευαστικά λύσεις. Αναλαμβάνει τον έλεγχο υφισταμένων εγκαταστάσεων υποβάλλοντας προτάσεις αναβάθμισης και λήψης συμπληρωματικών μέτρων, αν αυτά κριθούν αναγκαία. Σε πολύ ειδικευμένα έργα η τεχνική υποστήριξη παρέχεται σε συνεργασία με τους μηχανικούς των συνεργαζόμενων εταιρειών του εξωτερικού, οι οποίοι αν κριθεί αναγκαίο, έρχονται στην Ελλάδα για την επί τόπου επίλυση του πιθανού προβλήματος και την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]