Αντικεραυνική Προστασία Μεταλλικών Κτιρίων

Αντικεραυνική προστασία μεταλλικών κτιρίων
 • Λόγω των εκτεταμένων ζημιών (οι οποίες έφταναν μέχρι και την ολική κατάρρευση των οροφών) από κεραυνοπληξίες, οι οποίες έχουν καταγραφεί πανευρωπαϊκά τα τελευταία 25 χρόνια στις μεταλλικές οροφές κτιρίων, στη Γερμανία διεξήχθησαν εκτεταμένες έρευνες.
 • Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι οι εκτεταμένες ζημιές οφείλονται στο ηλεκτροϋδραυλικό φαινόμενο, το οποίο αρχίζει να εξελίσσεται την στιγμή της κεραυνοπληξίας.

 • Συγκεκριμένα το κεραυνικό ρεύμα διέρχεται μεταξύ της μεταλλικής επιφάνειας της οροφής του κτιρίου και της μάζας του στρώματος του συσσωρευμένου ή αποστραγγιζομένου, λόγω της βροχόπτωσης νερού.
 • Λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας, την οποία προκαλεί η ροή του κεραυνικού ρεύματος, το νερό εξαχνώνεται, δημιουργώντας ένα ταχύτατα (7.000 m/s) εξαπλούμενο ωστικό κύμα, η πίεση του οποίου μπορεί να φτάσει και τα 10.000 bar. Η πίεση αυτή εφαρμόζεται ακτινικά επάνω στην μεταλλική οροφή σε διεύθυνση κάθετη προς την διεύθυνση ροής του ρεύματος.
 • Η τιμή της πιέσεως είναι ευθέως ανάλογη με την κλίση του μετώπου (di/dt) του ρεύματος και αντιστρόφως ανάλογη με την απόσταση από τον δίαυλο ροής του ρεύματος, δηλ. μειώνεται όσο απομακρύνεται το ωστικό κύμα από τον δίαυλο ροής του ρεύματος.
 • Η διάρκεια του φαινομένου είναι ευθέως ανάλογη με την διαδρομή την οποία θα διατρέξει το κεραυνικό ρεύμα προτού αποχετευτεί στη γείωση.

Σημαντική παρατήρηση: Ανεξαρτήτως χρήσεως των κτιρίων, επικινδυνότητας των προϊόντων και πάχους ελασμάτων, τα μεταλλικά κτίρια πρέπει να έχουν πάντα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.Ακίδες συλλογής

akides_sillogis

 • Ανά τακτές αποστάσεις, καθοριζόμενες από τη στάθμη προστασίας, τοποθετούνται κατάλληλες ακίδες συλλογής. Προτείνονται:
  • ακίδες Φ10x500mm από κράμα AlMgS 0,5 κωδικού αριθμού ΤΑ 1610.010
  • ακίδες Φ10x750mm από κράμα AlMgS 0,5 κωδικού αριθμού ΤΑ 1610.020
  • ακίδες Φ10x1000mm από κράμα AlMgS 0,5 κωδικού αριθμού ΤΑ 1610.030.
 • Οι ακίδες βιδώνονται επάνω στον κοχλία του ειδικού χαλύβδινου (St/tZn) σφικτήρα πολλαπλών χρήσεων κωδικού αριθμού ΤΑ 560.020, ο οποίος στερεώνεται επάνω στους αγωγούς συλλογής.


Εξάρτημα γεφύρωσης

 • Η γεφύρωση του αγωγού με το μεταλλικό πλαίσιο γίνεται με τον χαλύβδινο (St/tZn) σύνδεσμο κωδικού αριθμού ΤΑ. 670.010.Στηρίγματα Niro-Clip

exartima_gefirosis

 • Τα στηρίγματα δαγκάνα Niro Clip κατασκευάζονται από ανοξείδωτο ατσάλι και δίνουν την δυνατότητα γρήγορης συγκράτησης αγωγών Φ8-10 mm, δίχως την ανάγκη συσφίξεως βιδών. Αφού ο αγωγός τοποθετηθεί επάνω στο στήριγμα, αρκεί η απλή πίεση του επί του στηρίγματος για να κουμπώσει.
 • Τα στηρίγματα αυτά στερεώνονται στις βίδες συγκράτησης των μεταλλικών ελασμάτων επάνω στον σκελετό της μεταλλικής οροφής. Απλά ξεσφίγγουμε τις βίδες αυτές και περνάμε το έλασμα του στηρίγματος κάτω από τη βίδα. Με την επανασύσφιξη της βίδας η στερέωση έχει ολοκληρωθεί.
 • Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα στηρίγματα είναι:
  • στήριγμα clip inox αγωγού Φ8 κωδικού αριθμού ΤΑ 1140.010
  • στήριγμα clip inox αγωγού Φ10 κωδικού αριθμού ΤΑ 1140.030.

Σημαντικές παρατηρήσεις:
? Με το στήριγμα αυτό δεν είναι πια αναγκαία η διάτρηση της μεταλλικής οροφής, εργασία η οποία δημιουργούσε προβλήματα στεγανότητος.
? Με τη χρήση των στηριγμάτων τύπου clip, ελαχιστοποιείται ο χρόνος εγκατάστασης των συστημάτων κλωβού.Εξάρτημα απορρόφησης συστολλών

exartima_aporrofisis_sistol

 • Τα εξαρτήματα απορρόφησης συστολών πρέπει να τοποθετούνται το πολύ ανά 20 m όταν χρησιμοποιείται αγωγός χαλύβδινος και ανά 15 m όταν χρησιμοποιείται αγωγός κράματος αλουμινίου.

Σημαντική παρατήρηση: Όταν χρησιμοποιείται αγωγός διαμέτρου Φ10 mm θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξάρτημα διαμέτρου Φ10 mm ή ισοδύναμης διατομής 78 mm2.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]