Στάθμες Προστασίας

  • Η στάθμη προστασίας στην οποία εντάσσεται κάθε κατασκευή, υπολογίζεται με την βοήθεια αλγόριθμου, στον οποίο λαμβάνονται ως παράμετροι οι ημέρες καταιγίδος, η θέση, το είδος, το περιεχόμενο, η χρήση της κατασκευής και οι περιβαντολλογικές συνέπειες από πιθανό κεραυνικό πλήγμα.
  • Η στάθμη προστασίας εξαρτάται από την τιμή του συντελεστή αποτελεσματικότητος Ε. Ο συντελεστής αυτός είναι συνάρτηση της αναμενόμενης συχνότητας ζημιών από κεραυνικό πλήγμα και της αναμενόμενης συχνότητας κεραυνοπληξίας σε μία κατασκευή.
  • Οι στάθμες προστασίας είναι τέσσερις (4) με πιό αυστηρή την στάθμη Ι.
Συντελεστής αποτελεσματικότητος
Ε
Στάθμη προστασίας
Διάσταση βρόγχου (m)
Απόσταση καθόδων
(m)
Ακτίνα κυλιόμενης σφαίρας (m)
0,98 < Ε
Στάθμη Ι + πρόσθετα μέτρα
5 x 5
10
20
0,95 < Ε < 0,98
Στάθμη Ι
5 x 5
10
20
0,90 < Ε < 0,95
Στάθμη II
10 x 10
10
30
0,80 < Ε < 0,90
Στάθμη III
15 x 15
15
45
0 < Ε < 0,80
Στάθμη IV
20 x 20
20
60
  • Κατά το Ισπανικό πρότυπο UNE 21.186 (06-1996) και το ισοδύναμο του Γαλλικό NF C 17 102 (07-1995) (τα οποία αναφέρονται στα αλεξικέραυνα ιονισμού) οι στάθμες προστασίας είναι τρεις (3) με αυστηρότερη πάλι την στάθμη Ι.

Για άμεση επικοινωνία:

Αγ. Παύλου 25, 12132, Περιστέρι, Αθήνα. Τηλ.: 210-57.82.008, 210-57.82.016 Φαξ: 210-57.82.009, e-mail: [email protected]